THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 46 TRÚNG SVIP ĐỀ: 46X2
26-10-2021 08 TRÚNG LÔ: 08
25-10-2021 54 TRÚNG SVIP ĐỀ: 54X2
24-10-2021 17 TRÚNG SVIP ĐỀ: 17
23-10-2021 25 TRÚNG SVIP ĐỀ: 25
22-10-2021 28 TRÚNG SVIP ĐỀ: 28
21-10-2021 88 TRÚNG SVIP ĐỀ: 88
20-10-2021 49 TRÚNG SVIP ĐỀ: 49
19-10-2021 47 TRÚNG SVIP ĐỀ: 47
18-10-2021 19 TRÚNG LÔ: 19
17-10-2021 40 TRÚNG SVIP ĐỀ: 40
16-10-2021 67 TRÚNG SVIP ĐỀ: 67
15-10-2021 18 TRÚNG SVIP ĐỀ: 18
14-10-2021 18 TRÚNG LÔ: 18
13-10-2021 22 TRÚNG SVIP ĐỀ: 22
12-10-2021 28 TRƯỢT