THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 06-03-2021
06-03-2021 18 | 918 TRÚNG ĐỀ: 18X2 | TRÚNG 3C: 918
05-03-2021 92 | 993 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRƯỢT
04-03-2021 10 | 100 TRÚNG LÔ: 10 | TRÚNG 3C: 100
03-03-2021 20 | 400 TRƯỢT | TRƯỢT
02-03-2021 62 | 452 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRƯỢT
01-03-2021 77 | 578 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRƯỢT
28-02-2021 97 | 397 TRƯỢT | TRƯỢT
27-02-2021 13 | 312 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRƯỢT
26-02-2021 00 | 600 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG 3C: 600
25-02-2021 65 | 854 TRƯỢT | TRƯỢT
24-02-2021 25 | 316 TRƯỢT | TRƯỢT
23-02-2021 10 | 111 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRƯỢT
22-02-2021 08 | 709 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRƯỢT
21-02-2021 06 | 606 TRƯỢT | TRƯỢT
20-02-2021 31 | 020 TRƯỢT | TRƯỢT
19-02-2021 03 | 103 TRÚNG ĐỀ: 03X3 | TRÚNG 3C: 103