THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 046 | 70 TRÚNG 3C: 046 | TRƯỢT
26-10-2021 308 | 29 TRƯỢT | TRƯỢT
25-10-2021 164 | 31 TRƯỢT | TRÚNG SL: 31
24-10-2021 417 | 58 TRÚNG 3C: 417 | TRÚNG SL: 58X2
23-10-2021 125 | 50 TRÚNG 3C: 125 | TRÚNG SL: 50
22-10-2021 628 | 05 TRÚNG 3C: 628 | TRÚNG SL: 05X2
21-10-2021 178 | 10 TRƯỢT | TRƯỢT
20-10-2021 449 | 28 TRÚNG 3C: 449 | TRƯỢT
19-10-2021 837 | 33 TRƯỢT | TRƯỢT
18-10-2021 609 | 70 TRÚNG 3C: 609 | TRÚNG SL: 70X2
17-10-2021 640 | 93 TRÚNG 3C: 640 | TRÚNG SL: 93X2
16-10-2021 067 | 13 TRÚNG 3C: 067 | TRƯỢT
15-10-2021 208 | 48 TRƯỢT | TRÚNG SL: 48X2
14-10-2021 019 | 34 TRÚNG 3C: 019 | TRƯỢT
13-10-2021 521 | 13 TRƯỢT | TRÚNG SL: 13X2
12-10-2021 618 | 26 TRÚNG 3C: 618 | TRÚNG SL: 26X2