THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 06-03-2021
06-03-2021 919 | 50 TRƯỢT | TRƯỢT
05-03-2021 992 | 01 TRÚNG 3C: 992 | TRƯỢT
04-03-2021 100 | 70 TRÚNG 3C: 100 | TRƯỢT
03-03-2021 420 | 56 TRƯỢT | TRƯỢT
02-03-2021 461 | 67 TRƯỢT | TRƯỢT
01-03-2021 587 | 87 TRƯỢT | TRÚNG SL: 87X2
28-02-2021 398 | 85 TRÚNG 3C: 398 | TRƯỢT
27-02-2021 312 | 98 TRƯỢT | TRƯỢT
26-02-2021 610 | 67 TRƯỢT | TRƯỢT
25-02-2021 854 | 01 TRƯỢT | TRƯỢT
24-02-2021 325 | 84 TRƯỢT | TRƯỢT
23-02-2021 111 | 01 TRƯỢT | TRÚNG SL: 01X2
22-02-2021 707 | 28 TRƯỢT | TRƯỢT
21-02-2021 606 | 39 TRƯỢT | TRƯỢT
20-02-2021 030 | 46 TRÚNG 3C: 030 | TRƯỢT
19-02-2021 103 | 10 TRÚNG 3C: 103 | TRƯỢT